33. Παραμετροποίηση όταν δεν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός

>>>