Γενικές οδηγίες παραμετροποίησης

Θα αναφερθούμε στην γενική περίπτωση όπου ο Φ.Μ. δεν είναι από αυτούς που έχουν δοκιμαστεί με το πρόγραμμα, οπότε επιλέγετε «Άλλο», εικόνα 34.1. Σχεδόν οποιοσδήποτε Φ.Μ. μπορεί να υποστηριχτεί, αρκεί να δημιουργεί το αρχείο …e.txt με τον τρόπο που αναφέρεται στη συνέχεια.        

Κατ’ αρχήν πρέπει να προγραμματιστεί ο ίδιος ο Φ.Μ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συνοδευτικού προγράμματος οδήγησης του Φ.Μ. (driver Φ.Μ.). Οι οδηγίες προς τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το Φ.Μ., είναι πολύ απλές και συνοψίζονται στα εξής:


Οδηγίες παραμετροποίησης του Φ.Μ. για να μπορέσει να συνεργαστεί με το Arbicash

    1. Ο φορολογικός μηχανισμός πρέπει να είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να στέλνει τις εκτυπώσεις σε έναν εικονικό εκτυπωτή (συγχρόνως πρέπει να δημιουργούνται τα αρχεία …a.txt, …b.txt, …e.txt).
    2. Ο πραγματικός εκτυπωτής στον οποίο θα εκτυπώνονται τα παραστατικά, πρέπει να είναι ορισμένος ως ο προεπιλεγμένος.
    3. Το προς εκτύπωση αρχείο ονομάζεται Prn_TM.txt και αποστέλλεται στο φάκελο που ορίζετε.


Η ρύθμιση του αριθμού των αντιγράφων, γίνεται όπως ακριβώς αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, όταν δεν υπάρχει Φ.Μ.


ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο θα είναι το όφελος, αν επιλέξω φορολογικό μηχανισμό που έχει δοκιμαστεί;

Το μόνο που πραγματικά θα επωφεληθείτε είναι ότι θα βρείτε έτοιμες τις ρυθμίσεις της γραμμής e. Αλλά και αυτές δημιουργούνται πολύ εύκολα, όπως θα δείτε στη συνέχεια.


εικόνα 34.1


Μετά συμπληρώνουμε τα πεδία ως εξής:

 • Αριθμός Μητρώου Φ.Μ.: Προσοχή, το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι στην Αγγλική.
 • Χρόνος αναμονής (ms): Η τιμή του είναι σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, από 3000 έως 50000 (3-50 sec). Η ρύθμιση αυτή αναπτύσσεται στην επόμενη παράγραφο.
 • Διαδρομή αρχείων a.txt, b.txt: Η διαδρομή στην οποία στέλνει ο Φ.Μ. τα αρχεία a.txt. Τη βρίσκουμε από το πρόγραμμα που συνοδεύει το Φ.Μ.
 • Διαδρομή αρχείου προς εκτύπωση: Το αρχείο αυτό έχει την ονομασία Prn_TM.txt, και προτείνεται ο φάκελος C:\Arbitrans (πλήρης διαδρομή C:\Arbitrans\ Prn_TM.txt).
 • Εκτυπωτής: Δηλώνουμε τον ΕΙΚΟΝΙΚΟ εκτυπωτή που έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα οδήγησης του φορολογικού μηχανισμού.
 • Αρχή Σήμανσης–Τέλος Σήμανσης–Διαχωριστικός Χαρακτήρας: Τα βρίσκουμε από τη γραμμή e την οποία μας τη δίνει ο προμηθευτής του Φ.Μ. Αν π.χ. η γραμμή e είναι της μορφής: <@57875000|…|100.00|0.00|…|5.00|50.00|…|220>, τότε η αρχή σήμανσης είναι  <@, το τέλος σήμανσης > και ο διαχωριστικός χαρακτήρας είναι το |.

Σημείωση: συνήθως ο διαχωριστικός χαρακτήρας είναι το ;

 • Πόρτα εκτυπωτή: Γράφετε την πόρτα που ορίσατε για τον εικονικό εκτυπωτή. Συνήθως είναι η nul. Αν τυχόν ορίσετε μία άλλη πόρτα, θα σας ζητηθεί να κάνετε επαλήθευση, καθόσον οι εκτυπώσεις θα παραμένουν στην ουρά εκτύπωσης (queue) και θα πρέπει αυτή να καθαρίζεται κατά τακτικά χρονικά διαστήματα, με κατάλληλο utility.
 • Γραμμές Σήμανσης: Αρκεί μία (1) γραμμή εκτύπωσης, επειδή το χαρτί που εκτυπώνουμε είναι Α4/κάθετο ή Α5/οριζόντιο και επαρκεί για το σύνολο των 77 χαρακτήρων της σήμανσης. Η πρόβλεψη αυτή έγινε επειδή σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής προβλέπεται να προστεθεί και θερμικός εκτυπωτής, οπότε θα χρειάζεται να χρησιμοποιούμε 2 ή περισσότερες γραμμές.
 • Πόρτα Φ.Μ.: Συνήθως είναι η 1.
 • Διαδρομή αρχείου προς εκτύπωση: Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό και δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί. Η πρόβλεψη του, έγινε για να μπορέσει το πρόγραμμα σε επόμενες εκδόσεις του να υποστηρίξει Φ.Μ. τύπου Β.

Οι εκτυπώσεις του προγράμματος, δημιουργούνται σε γραφικό περιβάλλον και αποστέλλονται στο πραγματικό εκτυπωτή, ο οποίος έχει δηλωθεί στο Control Panel των Windows ως ο default εκτυπωτής.

Παράδειγμα μίας πλήρως συμπληρωμένης φόρμας, βλέπουμε στην εικόνα 34.2.


εικόνα 34.2