Χρόνος αναμονής (ms)

Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί  η δημιουργία των αρχείων a.txt, b.txt, e.txt ο οποίος ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του φορολογικού μηχανισμού και του είδους της σύνδεσης. Κανονικά, θα πρέπει να βρεθεί με δοκιμές. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο χρόνος, τόσο ταχύτερη είναι η εκτύπωση.

Αν N = πλήθος αντιγράφων, χωρίς το πρωτότυπο, ως αρχική τιμή προτείνεται:

Σύνδεση Ethernet: 3000 + 2500 x N

Σύνδεση USB:         7000 + 6000 x N

Σύνδεση Serial:    11000 + 9000 x N

Ο παρακάτω πίνακας 5 δίνει τους προτεινόμενους αρχικούς χρόνους, συναρτήσει του Ν.


Ν (Πλήθος αντιγράφων)

0

1

2

3

4

5

Σύνδεση Ethernet

3000

5500

8000

10500

13000

15500

Σύνδεση USB

7000

13000

19000

25000

31000

37000

Σύνδεση Serial

11000

20000

29000

38000

47000

-

πίνακας 5


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος είναι 50000 msec (50 δευτερόλεπτα). Αν τυχόν ορίσετε μεγαλύτερο χρόνο, αυτός θα γίνει αυτόματα 50000.