Το αρχείο …e.txt

Ένα από τα αρχεία που προβλέπεται να δημιουργούνται, βάσει της ΠΟΛ-1221/2012 για τη μεταφορά των στοιχείων του παραστατικού στην Α.Α.Δ.Ε., είναι το αρχείο e.txt. Στο αρχείο …e.txt συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρει ο πίνακας 6 (Βάσει του πίνακα Γ της ΠΟΛ 1221/2012).


πίνακας Γ (23 γραμμές - πεδία)

Μήκος πεδίου σε χαρακτήρες

Παρατηρήσεις

ΑΦΜ Εκδότη

12


ΑΦΜ Παραλήπτη

12


S/N ΕΑΦΔΣΣ

12

Ο αριθμός του Φ.Μ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

19

Αφορά Καύσιμα,

Βλ. παρατήρηση (1)

Ημερομηνία και Ώρα

12


A/A Ημερήσιων Σημάνσεων

5


A/A Προοδευτικών Σημάνσεων

5


Αριθμός Ζ

4


Είδος Παραστατικού

4 + (6 έως 8)

Π.χ. 161$55.10,

Βλ. παρατήρηση (2)

Σειρά Θεώρησης

10

Βλ. παρατήρηση (3),

Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο

Αριθμός Παραστατικού

10


Καθαρό Ποσό Α

(18:2)

Σημαίνει ότι οι χαρακτήρες μπορούν να είναι συνολικά 18, εκ των οποίων οι δύο αντιπροσωπεύουν το δεκαδικό τμήμα.

Στους 18 χαρακτήρες συμπεριλαμβάνεται και το κόμμα.

Καθαρό Ποσό Β

(18:2)

Καθαρό Ποσό Γ

(18:2)

Καθαρό Ποσό Δ

(18:2)

Καθαρό Ποσό Ε

(18:2)

ΦΠΑ Α

(18:2)

 ΦΠΑ Α = 6,5% - πολύ χαμηλός

 ΦΠΑ Β = 13% - χαμηλός

 ΦΠΑ Γ = 23% - κανονικός

 ΦΠΑ Δ = πολύ υψηλός (καταργημένος)

 ΦΠΑ Ε = 0%

ΦΠΑ Β

(18:2)

ΦΠΑ Γ

(18:2)

ΦΠΑ Δ

(18:2)

Γενικό Σύνολο Αξίας Παραστατικού

(18:2)

Κωδικός νομίσματος

1

 Ο κωδικός για το € είναι 0

ΠΑΗΨΣ

40

 Διαφέρει από την ΠΑΗΨΣ της σήμανσης

Παράδειγμα περιεχομένου του αρχείου …e.txt

519764555;555777900;XXX99999999;?20!30.125;201711100307;943;312;0;161$55.10;Β;89;0.00;0.00;

100.00;0.00;0.00;0.00;0.00;24.00;0.00;124.00;0;C7149F18C5B90CA973E660FDC2BBEE87DDF3AB33

πίνακας 6


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αφορούν τα πεδία που είναι με κίτρινο/κόκκινο χρώμα, πίνακας 6

Παρατήρηση (1): Το πρόγραμμα,  δεν υποστηρίζει την έκδοση παραστατικών για καύσιμα. Ως εκ τούτου το τέταρτο πεδίο παραμένει πάντα κενό.

Παρατήρηση (2): Ο κωδικός του είδους παραστατικού είναι αυτός που επιλέγεται στον καθορισμό των ειδών των παραστατικών, κεφάλαιο 10. Π.χ. για Τιμολόγιο Πώλησης είναι ο 161.

Στην περίπτωση που υπάρχει παρακράτηση φόρου περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης ως εξής: κωδικός είδους παραστατικού $ ποσό. Παράδειγμα: 161$55.10 

Παρατήρηση (3): Το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (215), συντάσσεται ως εξής: ;215;Α#161#37#Β;

Δηλαδή: Στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, ακολουθεί: # κωδικός είδους του ακυρωμένου στοιχείου # αριθμός ακυρωμένου στοιχείου # σειρά ακυρωμένου στοιχείου.

Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο δεν έχει σειρά, η σύνταξη είναι: ;215;#161#37#Β;