Έλεγχος του αρχείου ...e.txt του Φορολογικού Μηχανισμού

Από 1-1-2020, προβλέπεται ότι το παραγόμενο αρχείο …e.txt, θα υποβάλλεται στην ΑΑΔΕ. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο το αρχείο …e.txt που παράγεται από τον Driver του φορολογικού μηχανισμού (Φ.Μ.) είναι σωστό. Επειδή οι υποστηριζόμενοι Φ.Μ. είναι τύπου Α, η παραγωγή του αρχείου …e.txt είναι ευθύνη του δημιουργού του Driver του Φ.Μ, υπό την προϋπόθεση ότι η αποστελλόμενη γραμμή e είναι σωστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του.

       Προφανώς όμως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, κατά τις οποίες, ενδέχεται το αρχείο …e.txt να προκύψει λάθος. Ενδεικτικά, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί, π.χ. να είναι:

  • Να υπάρχουν Bugs στον Driver του Φ.Μ.
  • Να αλλάξουν οι οδηγίες παραγωγής της γραμμής e.
  • Οι οδηγίες δημιουργίας της γραμμής e που δίνονται από τον προμηθευτή του Φ.Μ. να είναι ανεπαρκείς ή περιέχουν λάθη (δυστυχώς συμβαίνει και αυτό).
  • Να αλλάξει ο τρόπος που ο Driver καθορίζει τα πρόσημα στα ποσά.

Προς τούτο, όταν εκδίδεται ένα παραστατικό, γίνεται αμέσως μετά, από το πρόγραμμα, έλεγχος αν το παραγόμενο αρχείο ...e.txt είναι σωστό. Ο έλεγχος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι πλήρης και καλύπτει μόνο τα εξής:

  • Αν η σύνταξη του αρχείου είναι σωστή.
  • Αν τα πρόσημα στα ποσά είναι σωστά. Ειδικά αυτό είναι ένα λάθος που εμφανίζεται πολύ συχνά. Αν π.χ. εκδώσετε ένα ειδικό ακυρωτικό στοιχείο και τα πρόσημα είναι λάθος, αντί να ξεχρεωθείτε, θα χρεωθείτε τα ποσά άλλη μία φορά.
  • Αν όλα τα ποσά στα παραγόμενα αντίγραφα είναι μηδενικά.
  • Αν στην παρακράτηση φόρου τα πρόσημα είναι σωστά.
  • Αν στα αντίγραφα αναφέρεται μη μηδενικό ποσό στην παρακράτηση φόρου.

Δεν γίνεται κανένας έλεγχος αν τα αναγραφόμενα ποσά είναι σωστά.

Αν υπάρχει υποψία λάθους, εμφανίζεται μήνυμα όπως αυτό που φαίνεται στην εικόνα 36.1. Το λάθος στο συγκεκριμένο παραστατικό είναι στο σημείο [1]. Κάνετε κλικ στο σημείο [2], για να συνεχίσετε.


εικόνα 36.1

       

Μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, εικόνα 36.2, σημείο [1], αν εσείς ή ο δημιουργός του Driver του Φ.Μ. θεωρείτε ότι δεν πρόκειται για λάθος. Από το σημείο [2] ανοίγετε την επιλογή χρόνου και επιλέγετε για ποσό καιρό δεν θα εμφανίζεται το μήνυμα [3]. Αλλά το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι το πολύ μέχρι μία εβδομάδα [3].


εικόνα 36.2


Το μήνυμα ελέγχου του αρχείου …e.txt μπορεί να εξαφανιστεί μόνιμα από συγκεκριμένο χρήστη, κατόπιν αιτήματος του, το οποίο θα αποσταλεί στην Arbitrans εγγράφως.