ARBICASH (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αξιοσημείωτα Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Συνεργασία με το Arbitrans ή ανεξάρτητη λειτουργία κατ’ επιλογή του χρήστη
 • Απευθείας εισαγωγή των εκδιδόμενων παραστατικών στο βιβλίο Εσόδων του Arbitrans
 • Δεν χρειάζεται να υπάρχει προ-τυπωμένο χαρτί. Οι εκτυπώσεις των παραστατικών γίνονται σε απλές λευκές σελίδες Α4, πάνω στις οποίες σχεδιάζει το πρόγραμμα τα γραφικά.
 • Εισαγωγή στοιχείων οντοτήτων και πελατών από το Arbitrans
 • Μαζική εισαγωγή των πελατών από αρχείο Excel
 • Προσθήκη του λογοτύπου της εταιρείας στα εκδιδόμενα παραστατικά
 • Προσθήκη υδατογραφήματος στα εκδιδόμενα παραστατικά
 • Δυνατότητα προσθήκης δύο διαφορετικών τιμών για κάθε εισαγόμενο είδος και εύκολης εναλλαγής από τη μία τιμή στην άλλη
 • Έκδοση και απλών, ανεπίσημων αποδείξεων είσπραξης, για τις πληρωμές που γίνονται για οφειλές και για προκαταβολές
 • Δυνατότητα ομαδοποίησης παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων του Arbitrans, σε μία συγκεντρωτική εγγραφή
 • Δυνατότητα ορισμού προσαρμοσμένων τιμών ανά Προϊόν/Υπηρεσία και ανά Πελάτη.
 • Αυτόματη Εξαγωγή Παραστατικών σε PDF
 • Αναλυτικό Manual, που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από εικόνες, το οποίο εξηγεί τα πάντα, βήμα προς βήμα.
 • Δυνατότητα άντλησης των στοιχείων και ελέγχου ορθότητας VIES ενός νέου πελάτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μέσω του Browser.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής παραστατικού με Email.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής του παραστατικού στα Ηλεκτρονικά Βιβλία (πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ)

Λοιπά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα άντλησης των στοιχείων ενός νέου πελάτη, από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ
 • Κωδικοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με 1 έως 18 ψηφία ή αλφαβητικούς χαρακτήρες
 • Προστασία των ευαίσθητων σημείων των ρυθμίσεων του προγράμματος, μέσω κωδικού ασφαλείας ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του υπολοίπου της οφειλής πάνω στο τιμολόγιο
 • Εμφάνιση στην οθόνη των οφειλών ανά πελάτη και του συνολικού ποσού των οφειλών
 • Οι συντελεστές ΦΠΑ μπορούν να αλλάζονται και από τον χρήστη
 • Κωδικοποίηση των εκδιδόμενων παραστατικών σύμφωνα με την ΠΟΛ-1221
 • Ειδική πρόβλεψη για την παρακράτηση φόρου
 • Δυνατότητα προσθήκης ειδικών εξόδων, για μέχρι δύο διαφορετικά είδη εξόδων
 • Δυνατότητα αντιστροφής πρόσημου σε όλες τις εγγραφές ενός παραστατικού
 • Εκτύπωση μόνο ενός πρωτοτύπου και μέχρι 9 αντιγράφων, το καθένα εκ των οποίων αντιγράφων δύναται να έχει δική του επικεφαλίδα
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας με τα εισηγμένα στοιχεία της οντότητας, των πελατών της, των εκδοθέντων παραστατικών και των ρυθμίσεων του προγράμματος.
  Σημείωση: Όταν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός, στα αντίγραφα ασφαλείας δεν συμπεριλαμβάνονται τα φορολογικά αρχεία a.txt, b.txt, κτλ. Αυτά λαμβάνονται σε backup μόνο από το πρόγραμμα οδήγησης του φορολογικού μηχανισμού.
 • Μεταφορά των αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.
 • Υποστήριξη των τιμολογίων που εκδίδονται από ενταγμένους στο άρθρο 39Β του κώδικα ΦΠΑ και η μεταφορά τους στο Arbitrans με την κατάλληλη ένδειξη.

Υποστήριξη Φορολογικών Μηχανισμών

 • Υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών τύπου Α*
 • Εύκολη δημιουργία της γραμμής e σύμφωνα με το υπόδειγμα του κατασκευαστή του Φορολογικού Μηχανισμού.
 • Έτοιμη παραμετροποίηση για τον φορολογικό μηχανισμό: AlgoBox (Τύπου Α) και CASIO (Τύπου Α).
 • Δυνατότητα επανεκτύπωσης των παραστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ
 • Ακύρωση παραστατικών μέσω της έκδοσης του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου
 • Δυνατότητα ακύρωσης και επανέκδοσης κακέκτυπου παραστατικού σε ένα βήμα
 • Άμεση ανεύρεση και εκτύπωση των αρχείων a.txt, b.txt, e.txt που είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένο παραστατικό
*Φορολογικοί μηχανισμοί τύπου Β δεν υποστηρίζονται επειδή στη δημιουργία των παραστατικών εμπλέκονται δύο εταιρείες:
(α) Αυτή που δημιούργησε την εμπορική εφαρμογή
(β) Αυτή που δημιούργησε τον Driver του φορολογικού μηχανισμού.

Στον τύπου Β, σε τυχόν περίπτωση σφάλματος, δεν είναι σαφές ποια από τις δύο εταιρείες είναι υπεύθυνη και συνήθως η μία εταιρεία τα ρίχνει στην άλλη.
Αντίθετα, στον τύπο Α, η διαχωριστική γραμμή των αρμοδιοτήτων είναι σαφέστατη και η εταιρεία που θα πρέπει να αποκαταστήσει το πρόβλημα γίνεται αμέσως αντιληπτή, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης.
Facebook

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ EXCEL

Ψάχνετε για εφαρμογή τιμολόγησης, με διασύνδεση με τα myDATA και με πολλές δυνατότητες, αλλά με ελάχιστο κόστος;

Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να τιμολογείτε και να στέλνετε τα παραστατικά στα myDATA μέσω ενός αρχείου Excel;

Εμείς στην ARBITRANS ξέρουμε!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...