Εναλλαγή «ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» και «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DEMO»

Μπορείτε, αν σας χρειαστεί, να επιστρέψετε σε λειτουργία Demo με την επιλογή «ΕργαλείαΑλλαγή Λειτουργίας σε “Λειτουργία Demo”» (εικόνα 06.5).


εικόνα 06.5


       Η οθόνη που φαίνεται στην εικόνα 06.5, θα αλλάξει και θα γίνει όπως η εικόνα 06.6, στην οποία αναγράφεται η ένδειξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DEMO».


εικόνα 06.6


Μετά η επιλογή στην εικόνα 06.5, θα μετατραπεί σε «ΕργαλείαΑλλαγή Λειτουργίας σε “Κανονική Λειτουργία”», όπως φαίνεται στην εικόνα 06.7 και την εικόνα 06.8,  κ.ο.κ.


εικόνα 06.7


εικόνα 06.8