01. Απαιτήσεις σε Hardware / Software

>>> Τεχνικά χαρακτηριστικά του PC στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση

>>> Λειτουργία σε Δίκτυο

>>> Δημιουργία βάσεων δεδομένων