Υπομενού «Παραστατικά»

Το ανάπτυγμα του υπομενού είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 07.3.


εικόνα 07.3


Οι λειτουργίες που παρέχει αναπτύσσονται στα παρακάτω κεφάλαια:


Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Κεφάλαια

Κουμπί συντόμευσης

Παραστατικά


εικόνα 07.3

Είδη Παραστατικών


10


Έξοδα/Παρακρατήσεις


Νέο Έξοδο /Αναζήτηση

11


Νέα Παρακράτηση /Αναζήτηση

11


Έκδοση Παραστατικού


13,14,15,16

«Έκδοση Παραστατικού»

Επανεκτύπωση/ Ακύρωση Παραστατικού


19,20


Έκδοση Απόδειξης Είσπραξης


18

«Απόδειξη Είσπραξης»

Επανεκτύπωση/ Ακύρωση Απόδειξης Είσπραξης


21