Υπομενού «Εργαλεία»

Το ανάπτυγμα του υπομενού φαίνεται στην εικόνα 07.4.


εικόνα 07.4


Οι λειτουργίες που παρέχει αναπτύσσονται στα παρακάτω κεφάλαια:


Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Αρχείο


εικόνα 07.4


Βάση Δεδομένων


22


Αυτόματο Τοπικό Backup

Enabled/Disabled

22


Αλλαγή Λειτουργίας σε “Κανονική Λειτουργία”


06


Κωδικός Ασφαλείας


26

Αλλαγή κωδικού ασφαλείας

Εισαγωγή Κλειδιού


06


Έλεγχος για Ενημερώσεις


27