Η φόρμα Εισαγωγής

Για να εισάγετε ένα νέο Προϊόν ή Υπηρεσία, πατήστε το κουμπί «Προϊόντα & Υπηρεσίες» που είναι συντόμευση της διαδρομής «ΑρχείοΠροϊόντα & Υπηρεσίες…», εικόνα 09.1.


εικόνα 09.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 09.2, καλείστε να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία φέρουν ως σήμανση τον αστερίσκο (*).


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εισαγωγή τιμών στα πεδία «Αξία 1» και «Αξία 2»

Πρέπει να πατήσετε πρώτα το Delete. Γενικά, για να εξασφαλιστεί ότι τα αριθμητικά δεδομένα, δεν μπορούν να αλλαχθούν από τυχαία πληκτρολόγηση, έχει προβλεφθεί, η τιμή ενός αριθμητικού πεδίου να μην μπορεί να αλλαχθεί, αν η υφιστάμενη τιμή στο πεδίο, δεν διαγραφεί πλήρως.


εικόνα 09.2