Παραμετροποίηση όταν δεν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός

Στο θέμα αυτό είχαμε αναφερθεί και στην παράγραφο «Καθορισμός του πλήθους των Αντιγράφων και της Ονομασίας τους», κεφάλαιο 15.

Ακόμη και όταν έχετε επιλέξει το «Χωρίς Σήμανση», πρέπει να γίνουν ορισμένες βασικές ρυθμίσεις σε αυτή τη φόρμα. Για λόγους ολοκληρωμένης παρουσίασης, επαναλαμβάνουμε εδώ τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καθοριστούν τιμές στα εξής πεδία, εικόνα 33.1:

  • «Αντίγραφα», δηλαδή το πλήθος των προς εκτύπωση αντιγράφων (χωρίς το πρωτότυπο).
  • «Επικεφαλίδες Αντιγράφων», δηλαδή οι ονομασίες τους.

Το πλήθος των επικεφαλίδων πρέπει να είναι ίσο με τον αριθμό των αντιγράφων. Τα αντίγραφα, θα πρέπει να τα ονομάσουμε σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.


εικόνα 33.1


Στο πρωτότυπο αναγράφεται πάνω δεξιά ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Για τον ορισμό των επικεφαλίδων των αντιγράφων, κάνουμε κλικ στο , εικόνα 33.1.  Μετά, με το Insert, εισάγουμε γραμμές, για τις επικεφαλίδες των αντιγράφων, εικόνα 33.2. Αυτές εκτυπώνονται πάνω αριστερά στο παραστατικό, ενώ δεξιά εκτυπώνεται η λέξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Αν δεν θέλετε να υπάρχει η επικεφαλίδα, εισάγετε ένα κενό χαρακτήρα. Μετά κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση Αλλαγών».


εικόνα 33.2


Αποθηκεύουμε τις αλλαγές της φόρμας στην εικόνα 33.1, κάνοντας κλικ στο «Αποθήκευση Όλων». Αν ο αριθμός των αντιγράφων που ορίσατε, δεν είναι ίσος με το πλήθος των επικεφαλίδων, θα εμφανιστεί το μήνυμα που είναι στην εικόνα 33.3.


εικόνα 33.3