Καθορισμός του πλήθους των Αντιγράφων και της Ονομασίας τους

Ο αριθμός των αντιγράφων που εκτυπώνονται καθορίζεται στην καρτέλα «Φορολογικός Μηχανισμός», της φόρμας «Προσαρμογή», εικόνα 15.4.


εικόνα 15.4


Ο αριθμός των αντιγράφων καθορίζεται, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει θεώρηση μέσω Φορολογικού Μηχανισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα μόνα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι αυτά που φαίνονται στην εικόνα 15.4.

Τα αντίγραφα, θα πρέπει να τα ονομάσουμε ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Προς τούτο κάνουμε κλικ στο .  Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 15.5. Με το πλήκτρο Insert εισάγετε γραμμές, για την εισαγωγή του τίτλου του κάθε αντιγράφου. Η ονομασία αυτή εκτυπώνεται πάνω αριστερά στο παραστατικό ενώ δεξιά εκτυπώνεται η λέξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Αν θέλετε να αναγράφεται μόνο η λέξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, δώστε ως τίτλο αντιγράφου το κενό χαρακτήρα.

       

εικόνα 15.5


Οι ονομασίες πρέπει να είναι όσες  και ο αριθμός των αντιγράφων που έχετε ορίσει. Στην εικόνα 15.4 έχουμε ορίσει 3 αντίγραφα, αλλά στη εικόνα 15.5 έχουμε ορίσει 4 ονομασίες. Αν δοκιμάσουμε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές θα εμφανιστεί το μήνυμα (εικόνα 15.6):


εικόνα 15.6