ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

13. Δημιουργία Παραστατικών

14. Εναλλαγή Τιμής μονάδας «Αξία 1» < > «Αξία 2»

15. Έκδοση Παραστατικών

16. Η μεταφορά των παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων

17. Αποστολή παραστατικού με Email 

18. Παραστατικά επί πιστώσει / Υπόλοιπο Οφειλής

19. Η καταχώρηση των χειρόγραφων παραστατικών

20. Η καταχώρηση του Τιμολογίου Αγοράς

21. Απόδειξη Είσπραξης και η εισαγωγή της στο βιβλίο Εσόδων

22. Αυτόματη Εξαγωγή του Πρωτοτύπου Παραστατικού σε PDF

23. Έκδοση Παραστατικών που περιέχουν μόνο το ΦΠΑ