23. Έκδοση Παραστατικών που περιέχουν μόνο το ΦΠΑ

>>>