Δημιουργία Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Για να θεωρηθεί ένα τιμολόγιο ως «Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο», θα πρέπει να αποσταλεί στο λήπτη ηλεκτρονικά και να γίνει αποδεκτό από τον λήπτη. Επισημαίνεται ότι το τιμολόγιο που εκτυπώνεται σε χαρτί, με ηλεκτρονικά μέσα, δεν είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σημειώνεται ότι, όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου), τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Από την άλλη πλευρά, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι επίσης δυνατή, η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η μετατροπή τους σε άλλον στη συνέχεια.


Στο άρθρο 14 του Νόμου 4308/2014 (ο νόμος των Ε.Λ.Π.), για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο αναφέρονται τα εξής:

  • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση.

Περισσότερο αναλυτικά αναφέρεται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο η ΠΟΛ 1004/2013, η οποία, αν και προγενέστερη του νόμου των Ε.Λ.Π., βασίζεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ. Στο παρακάτω τμήμα της εν λόγω ΠΟΛ, αναπτύσσεται πως διασφαλίζεται η αυθεντικότητα του.


Στην παράγραφο 5 της ΠΟΛ.1004/4.1.2013 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο - Έκδοση και λήψη αυτού –

Διασφάλιση της αυθεντικότητας και ακεραιότητας του περιεχομένου των τιμολογίων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις των άρθρων 217, 232, 233 και 236 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης.

Σημειώνεται ότι η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί ενδεικτικά να διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους:

• Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (π.δ. 150/2001 - ΦΕΚ Α' 125).

• Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI).

• Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α'222).