Η αυτόματη εξαγωγή των Παραστατικών

Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά, συμπεριλαμβανομένης της Απόδειξης Είσπραξης, έχουν πλέον συμπεριληφθεί και εξάγονται σε μορφή Pdf στο φάκελο «Παραστατικά Arbicash» που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο σκοπός της εξαγωγής των παραστατικών, σε μορφή pdf, είναι:

(α) Να μπορείτε να μετατρέψετε τα εκδιδόμενα τιμολόγια σε Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των Ε.Λ.Π. (Άρθρο 14 του Νόμου 4308/2014).

(β) Να μπορείτε να στέλνετε άμεσα στον πελάτη σας, για λόγους πληροφόρησης, τα εκδιδόμενα παραστατικά που τυχόν τον αφορούν.


Η εξαγωγή γίνεται σε έναν και  μοναδικό υποφάκελο, με το όνομα της Οντότητας, χωρίς περαιτέρω διαχωρισμό σε άλλους υποφακέλους

Η ονομασία των αρχείων έχει ως εξής:

{Ημερομηνία} {Τύπος Παραστατικού } #{Σειρά}-{Αριθμός}

Το τμήμα της ονομασίας {Τύπος Παραστατικού}, έχει τον συνοπτικό συμβολισμό που δόθηκε κατά την περιγραφή του, στο πεδίο «Σύντμηση» (εικόνα 22.1).


εικόνα 22.1


Παράδειγμα του τρόπου που φαίνονται τα παραστατικά, διατεταγμένα βάσει της ημερομηνίας που δημιουργήθηκαν, βλέπουμε στην εικόνα 22.2.


εικόνα 22.2