21. Απόδειξη Είσπραξης και η εισαγωγή της στο βιβλίο Εσόδων

>>> Η Διαδικασία έκδοσης της Απόδειξης Είσπραξης

>>> Η εισαγωγή των Αποδείξεων Είσπραξης στο βιβλίο των Εσόδων