18. Παραστατικά επί πιστώσει / Υπόλοιπο Οφειλής

>>>