Παραστατικά επί πιστώσει / Υπόλοιπο Οφειλής

Τα παραστατικά επί πιστώσει, αποτελούν μία ομάδα παραστατικών η οποία υπόκειται σε ειδικό χειρισμό. Για να εκδοθεί ένα επί πιστώσει παραστατικό, πρέπει ως τρόπος πληρωμής να έχει οριστεί «Επί Πιστώσει», εικόνα 18.1.


εικόνα 18.1


Το ποσό του επί πιστώσει παραστατικού, αθροίζεται στο προηγούμενο υπόλοιπο και προκύπτει το νέο υπόλοιπο. Το ποσό αυτό, αναγράφεται μόνο στα παραστατικά όπως φαίνεται στην εικόνα 18.2…


εικόνα 18.2


… υπό την προϋπόθεση ότι έχει μαρκαριστεί η σχετική ένδειξη στη φόρμα με τα στοιχεία τιμολόγησης όπως φαίνεται στην εικόνα 18.3. Υπενθυμίζεται ότι η εικόνα 18.3 εμφανίζεται αν επιλέξετε από το κεντρικό μενού «ΑρχείοΣτοιχεία Τιμολόγησης» .


εικόνα 18.3


Επίσης μπορείτε να δείτε τις οφειλές όλων των πελατών σας. Επιλέγετε από το κεντρικό μενού «ΑρχείοΠελάτεςΥπόλοιπα/Οφειλές Πελατών», εικόνα 18.4.


εικόνα 18.4


Θα εμφανιστεί πίνακας, όπως  στην εικόνα 18.5, με όλες τις οφειλές των πελατών σας.


εικόνα 18.5