Η εμφάνιση των Γενικών Παραμέτρων στο παραστατικό

Στην εικόνα 17.7, βλέπουμε ποιο είναι το περιεχόμενο των Γενικών Παραμέτρων «Πληρωτέο» [9] και «Επωνυμία» [13] πάνω στο εκτυπωμένο παραστατικό. Τα δύο αυτά πεδία, είναι τα μόνα τα οποία δεν εμφανίζονται στην εικόνα 17.6.

Με πράσινο χρώμα, στην εικόνα 17.7, εμφανίζονται οι Γενικές Παράμετροι που είναι κοινές με την εικόνα 17.6. Δεν εμφανίζονται καθόλου στο παραστατικό (εικόνα 17.7) οι παράμετροι [4] και [6], ενώ οι [5] και [7] εμφανίζονται μόνο ως άθροισμα των ποσών τους.


εικόνα 17.7


Αν στην εικόνα 17.4 κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προεπισκόπηση Κειμένου (Ελλάδα)», θα δούμε το κείμενο διαμορφωμένο όπως στην εικόνα 17.8.


εικόνα 17.8


Βάσει της παραπάνω προεπισκόπησης, το τυποποιημένο Email που θα δημιουργηθεί για να αποσταλεί, φαίνεται στην εικόνα 17.9. Στην προκειμένη περίπτωση, η έκδοση του παραστατικού έγινε χωρίς Φ.Μ., οπότε επισυνάπτεται μόνο το παραστατικό σε μορφή PDF.


εικόνα 17.9