16. Η μεταφορά των παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων

>>> Η αυτόματη μεταφορά στο βιβλίο των Εσόδων

>>> Παραστατικά που εισάγονται με Αρνητικά Πρόσημα ή Μηδενικά

>>> Μεταφορά στο βιβλίο των Εσόδων μετά την έκδοση