Η αυτόματη μεταφορά στο βιβλίο των Εσόδων

Όταν υπάρχει σύνδεση με το Arbitrans, τα παραστατικά μεταφέρονται στο βιβλίο των Εσόδων να απαιτείται χωρίς καμία άλλη ενέργεια από το χρήστη.

       Το ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, κωδικός 215, στο βιβλίο των Εσόδων, δεν εισάγεται ως ένα ανεξάρτητο παραστατικό, αλλά συμψηφίζεται με το ακυρωθέν παραστατικό και δίνει ως αποτέλεσμα μηδέν. Συγχρόνως στην αιτιολογία αναγράφεται η λέξη «ΑΚΥΡΟ». Αυτά γίνονται, απλά και μόνο, για να μην παρουσιαστούν κενοί αριθμοί στην αρίθμηση των παραστατικών.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση του του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, ούτε η καταχώρηση του ακυρωθέντος παραστατικού (Ερώτηση 35, 2ου συμπληρωματικού φυλλαδίου).


Στην εικόνα 16.1, η οποία προέρχεται από το πρόγραμμα Arbitrans, τα παραστατικά 85 έως 91, εισήχθησαν αυτόματα, ενώ τα 86, 87, 88 τα οποία επίσης είχαν εισαχθεί αυτόματα, ακυρώθηκαν με το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο.


εικόνα 16.1: Εικόνα από το Arbitrans, με τα εισηγμένα παραστατικά