14. Εναλλαγή Εναλλαγή Τιμής μονάδας «Αξία 1» < > «Αξία 2»


>>>

>>> Παράδειγμα 1: Εναλλαγή τιμής Προϊόντος από Χονδρική σε Λιανική

>>> Παράδειγμα 2: Αλλαγή μίας κανονικής τιμής σε τιμή προσφοράς

>>> Παράδειγμα 3: Εναλλαγή τιμής Υπηρεσίας από Ιδιώτη σε Επιχείρηση