Εναλλαγή Τιμής μονάδας «Αξία 1» < > «Αξία 2»

Μπορείτε να εναλλάξετε τις τιμές που εισάγετε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από Τιμή 1 σε Τιμή 2, εναλλάσσοντας τις τιμές μονάδας που ορίστηκαν κατά την εισαγωγή τους, στα αντίστοιχα πεδία «Αξία 1»  και «Αξία 2». Χρησιμοποιούνται τα εξής πλήκτρα:

  • F8 : Για εναλλαγή μόνο στην τρέχουσα γραμμή
  • F9 : Για εναλλαγή σε ολόκληρο το παραστατικό