Παράδειγμα 1: Εναλλαγή τιμής Προϊόντος από Χονδρική σε Λιανική

Έστω ότι πουλάτε άλλοτε σε τιμές λιανικής και άλλοτε σε τιμές χονδρικής, αλλά στη χονδρική πουλάτε περισσότερο συχνά.

Επίσης, έστω ότι έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό προϊόντος και για τις δύο περιπτώσεις. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι, στην εισαγωγή των προϊόντων, να έχετε εισάγει τις τιμές χονδρικής ως «Αξία 1» (αφού τις χρησιμοποιείτε περισσότερο συχνά) και τις τιμές λιανικής ως «Αξία 2».

  • Εισάγετε τις τιμές χονδρικής στο τιμολόγιο, όπως φαίνεται στο πάνω μέρος, στην εικόνα 14.1, (οι πράσινες γραμμές είναι η «Τιμή 1»).
  • Για να μετατρέψετε το τιμολόγιο σε τιμές χονδρικής, απλά πατάτε το πλήκτρο «F9». Το τιμολόγιο μετετράπη σε τιμές χονδρικής (οι καφέ γραμμές είναι η «Τιμή 2»).

εικόνα 14.1