Παράδειγμα 3: Εναλλαγή τιμής Υπηρεσίας από Ιδιώτη σε Επιχείρηση

Έστω ότι ένας λογιστής έχει τιμή μονάδας για τη συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης 30 €. Ο πελάτης του, αν είναι ιδιώτης, αντιλαμβάνεται το ποσό των 30 € ως τελική τιμή (με ΦΠΑ), ενώ αν είναι επιχείρηση το αντιλαμβάνεται πλέον ΦΠΑ 24%. Έστω επίσης ότι οι περισσότεροι πελάτες του είναι ιδιώτες. Θα εισάγει στο πεδίο «Αξία 1», το ποσό των 24,19 € (οπότε με το ΦΠΑ θα είναι 30,00 €) και στο πεδίο «Αξία 2» το ποσό των 30,00 €. Ο τρόπος εναλλαγής από την Τιμή 1 στην Τιμή 2, με τη χρήση του πλήκτρου «F9» φαίνεται στην εικόνα 14.3.


εικόνα 14.3