Αποφορολόγηση των τιμών του παραστατικού με το F7

Με το πλήκτρο F7, η τιμή που βρίσκεται στο πεδίο του κέρσορα, αποφορολογείται (από-ΦΠΑ-ζεται). Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, όταν η τιμές που συμφωνούνται είναι οι μικτές.

Έστω π.χ. ότι οι καταχωρημένες τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα 13.14, δηλαδή 25 € και 60 €.

Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να πιάσει το κομπιουτεράκι και να κάνει τους υπολογισμούς των τιμών χωρίς το ΦΠΑ και αντί να εισάγει 25,00 και 60,00 € στη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 13.14, να εισάγει τις αντίστοιχες αποφορολογιμένες τιμές.


εικόνα 13.14


Το πρόγραμμα όμως παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, να κάνει το ίδιο, χωρίς να πιάσει το κομπιουτεράκι, απλά πατώντας το πλήκτρο F7. Εισάγει τις τιμές όπως στην εικόνα 13.14 και μετά χρησιμοποιεί το πλήκτρο F7, όπως φαίνεται στην εικόνα 13.15. Η τιμή που θα αποφορολογηθεί, είναι μόνο αυτή στην οποία βρίσκεται ο κέρσορας, δηλαδή μετατρέπεται μόνο μία τιμή κάθε φορά που πατιέται το F7.


εικόνα 13.15