Εισαγωγή κενής γραμμής σε Δελτίο Αποστολής


Στα έντυπα που κατά την εισαγωγή τους χαρακτηρίστηκαν ως «Αποστολή/Εισαγωγή», βλέπε εικόνα 10.2, πατώντας το πλήκτρο “Insert”, εισάγετε μία εντελώς κενή γραμμή (εικόνα 13.13), για να τη συμπληρώσετε με οποιαδήποτε στοιχεία θέλετε.


εικόνα 13.13


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο Κανόνας είναι πως οτιδήποτε εισάγεται στα παραστατικά πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί μέσω της φόρμας «Εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών», κεφάλαιο 9, εικόνα 09.2 και εικόνα 09.16.

Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα Δελτία Αποστολής, στα οποία, συχνά, δεν έχει νόημα να καταχωρηθεί ένα είδος σε μόνιμη βάση π.χ. αν πρόκειται για επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος.