Τα προαιρετικά στοιχεία της Τιμολόγησης Εσωτερικού

Όπως φαίνεται στην εικόνα 02.6, μπορείτε, προαιρετικά, να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στα παραστατικά που θα εκδίδονται, και συγκεκριμένα τα εξής:

  • Αν διαθέτετε Διακριτικό Τίτλο, μπορείτε να τον προσθέσετε [1].
  • Το email σας, το Website της επιχείρησης (αν υπάρχει), το Fax, επιπλέον τηλέφωνα [2].  


εικόνα 02.6


  • Το λογότυπο, που θα πρέπει να είναι σε διάσταση 430x150 pixel. Για να τον προσθέσετε, κάνετε κλικ στο κουμπί «Φόρτωση Λογότυπου», στο σημείο [3], εικόνα 02.6.
  • Αν ο λογότυπος περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα τιμολόγια, τότε, μαρκάροντας την επιλογή «Χρήση Λογότυπου αντί στοιχείων τιμολόγησης», σημείο [4], δεν θα εκτυπώνονται στα παραστατικά άλλα στοιχεία της οντότητας. Π.χ. αν ο λογότυπος είναι όπως αυτός που φαίνεται στην εικόνα 02.7, δεν χρειάζεται να τυπώνονται άλλα στοιχεία στα παραστατικά.


εικόνα 02.7


  • Μπορείτε στο κείμενο «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», να προσθέσετε επιπλέον κείμενο, σημείο [5].
  • Μαρκάροντας την επιλογή [6], δίνετε την εντολή να αναγράφεται στα παραστατικά, το τυχόν προηγούμενο οφειλόμενο υπόλοιπο καθώς και το νέο υπόλοιπο.
  • Στην περιοχή [7], εισάγετε ένα αρχικό κείμενο παρατηρήσεων, που θα αναγράφεται σε κάθε παραστατικό. Αυτό το κείμενο, στο παραστατικό, μπορείτε να  το τροποποιήσετε.
  • Για στέλνετε τα παραστατικά με Email, πρέπει να μαρκάρετε την επιλογή «Προετοιμασία Email» [8]. Αναλυτική ανάπτυξη υπάρχει στο Κεφάλαιο 17.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί αν τυχόν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ιδίως αν σκοπεύετε να εκδώσετε παραστατικό με μεταγενέστερη ημερομηνία.