Εισαγωγή πελατών λιανικής στο μητρώο πελατών, χωρίς το ΑΦΜ

Για τα στοιχεία πελατών λιανικής, όταν δεν χρειάζεστε τον ΑΦΜ τους, δημιουργήθηκε ένας ειδικός κωδικός, που εισάγεται στη θέση του ΑΦΜ, ο «000000000», εικόνα 08.6, δηλαδή 9 μηδενικά. Πατάτε το F10, ή κρατάτε πατημένο το 0 και μετά από 9 νούμερα θα σταματήσει.


εικόνα 08.6