Τα είδη των παραστατικών βάσει της νομοθεσίας

Οι κωδικοί των παραστατικών ορίζονται στον πίνακα Δ της ΠΟΛ 1220/13-12-2012. Αυτοί χρησιμοποιούνται για την υποβολή των παραστατικών στην ΑΑΔΕ, όταν χρησιμοποιείται Φορολογικός Μηχανισμός (Φ.Μ.).

Ο «πίνακας 2» περιέχει ένα τμήμα από τον εν λόγω πίνακα Δ. Κατά την έκδοση τους, όλα τα παραστατικά έχουν θετικό πρόσημο στα ποσά. Προσέξτε όμως ότι στην τελευταία στήλη αναφέρεται το πρόσημο με το οποίο υποβάλλονται τα ποσά των παραστατικών στην ΑΑΔΕ. Με το ίδιο πρόσημο γίνονται και οι εγγραφές στο βιβλίο των Εσόδων. Όταν το πρόσημο των ποσών είναι 0, σημαίνει ότι το παραστατικό είναι χωρίς ποσά.


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ

158

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Δ.Α

11 παρ. 1

0

159

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σ.Δ.Α

11 παρ. 3

0

160

ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δ.Ε.Δ

11 παρ.4

0

161

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)

Τ.Π.

12 παρ. 1, 2

ΣΥΝ

162

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών)

Τ.Π.Υ

12 παρ. 1, 2

ΣΥΝ

163

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Επιδοτ. Αποζημ. κ.λπ.)

ΤΙΜ 12 παρ.3

12 παρ. 3

ΣΥΝ

165

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜ.

2 μικτή χρήση

ΣΥΝ

168

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΚΚΑΘ

12 παρ. 7, 8

ΜΕΙΟΝ

169

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Π.Τ

12 παρ. 13

ΜΕΙΟΝ

173

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Α.Λ.Π

13 παρ. 1-3

ΣΥΝ

174

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Π.Υ

13 παρ. 1-3

ΣΥΝ

πίνακας 2:  Ένα μικρό τμήμα από τον πίνακα Δ της ΠΟΛ 1220/2012.


Με την εισαγωγή των ΕΛΠ και του ηλεκτρονικού τιμολογίου, τα παραστατικά του πίνακα Δ αντικαταστάθηκαν από 4 βασικά παραστατικά ενός νέου πίνακα που ονομάζεται πίνακας Δ1. Για να υποβληθούν στην ΑΑΔΕ (μέσω φορολογικού μηχανισμού), χρειάζονται και αυτά κάποιο κωδικό, ο οποίος θα πρέπει να επιλεγεί από τον πίνακα Δ.

Ο «πίνακας 3» δείχνει τα 4 αυτά βασικά παραστατικά και την προτεινόμενη αντιστοίχιση τους, σε κωδικούς του πίνακα Δ.


Είδος Παραστατικού πίνακα Δ1

Προτεινόμενοι αντίστοιχοι κωδικοί Πίνακα Δ

Τιμολόγιο

165 (Τιμολόγιο), 270 (Τιμολόγιο Αγοράς)

Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών  

173 (Λιανικής), 174 (Παροχής Υπηρεσιών)

Πιστωτικό Παραστατικό          

169 (Πιστωτικό Τιμολόγιο), 175 (Απόδειξη Επιστροφής)

Ειδικό ακυρωτικό στοιχείο      

215

πίνακας 3


Το τιμολόγιο που εκδίδεται από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δεν θεωρείται κατ’ ανάγκη ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Για να θεωρηθεί ηλεκτρονικό, πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Παραθέτουμε παρακάτω τμήμα της ΠΟΛ 1004/2013.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σημειώνεται ότι, όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου), τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Από την άλλη πλευρά, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι επίσης δυνατή, η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η μετατροπή τους σε άλλον στη συνέχεια.