10. Εισαγωγή και διαχείριση των Ειδών των Παραστατικών

>>> Τα είδη των παραστατικών βάσει της νομοθεσίας

>>> Εισαγωγή νέου Παραστατικού

>>> Το Τιμολόγιο Αγοράς (από ιδιώτη)

>>> Διαγραφή Εισηγμένων Παραστατικών

>>> Ακύρωση τρέχουσας Σειράς Παραστατικού και έκδοση νέας Σειράς