Διαγραφή Εισηγμένων Παραστατικών

Στη φόρμα με τα είδη των παραστατικών, κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση», εικόνα 10.8.


εικόνα 10.8


Θα ανοίξει η φόρμα, με όλα τα είδη των εισηγμένων παραστατικών, εικόνα 10.9. Κάνουμε διπλό κλικ στο παραστατικό που θέλουμε να διαγράψουμε.


εικόνα 10.9


Το επιλεγμένο παραστατικό θα φορτωθεί στη φόρμα με τα είδη των παραστατικών. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή», εικόνα 10.10.


εικόνα 10.10


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή «είδους παραστατικού», όταν, με αυτό, έχουν εκδοθεί παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα.