ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

10. Εισαγωγή και διαχείριση των Ειδών των Παραστατικών

11. Έξοδα και Παρακράτηση Φόρου

12. Προσαρμογή Παραστατικών και Φορολογικού Μηχανισμού