12. Προσαρμογή Παραστατικών και Φορολογικού Μηχανισμού

>>> Η φόρμα Προσαρμογής

>>> Καρτέλα: Ρυθμίσεις Παραστατικών

>>> Καρτέλα: Φορολογικός Μηχανισμός

>>> Καρτέλα: Γραμμή e

>>> Αποθήκευση των αλλαγών όλων των καρτελών