Εισαγωγή Παρακράτησης Φόρου

Για να εισάγετε ένα νέο είδος παρακράτησης φόρου, κάνετε κλικ  στην επιλογή «ΠαραστατικάΚρατήσεις/ΈξοδαΝέα Κράτηση/Αναζήτηση…», εικόνα 11.3.


εικόνα 11.3


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 11.4, συμπληρώνετε την ονομασία της κράτησης και το ποσοστό % και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή».

εικόνα 11.4


Αν κάνετε κλικ στο ?, θα εμφανιστεί ο πίνακας με τις κατηγορίες παρακράτησης φόρου που προβλέπονται στην εγκύκλιο Α 1001/2019 (βλέπε εικόνα 11.5 και υποσημείωση).


 

εικόνα 11.5: Πηγή Α 1001/2019