Το Τιμολόγιο Αγοράς (από ιδιώτη)

Στον πίνακα Δ1, δεν αναφέρεται το «Τιμολόγιο Αγοράς» ως μία ξεχωριστή περίπτωση. Κατά συνέπεια ο πίνακας 3 αντιμετωπίζει το «Τιμολόγιο Αγοράς» ως μία περίπτωση Τιμολογίου και όχι ως ένα ξεχωριστό παραστατικό. Ο κωδικός του πίνακα Δ, που προτείνεται γι’ αυτό το παραστατικό είναι ο 270, υποστηρίζονται όμως και οι κωδικοί 60,62,224. 


εικόνα 10.6


Η πλήρως συμπληρωμένη φόρμα για τη δημιουργία ενός Τιμολογίου Αγοράς φαίνεται στην εικόνα 10.7.


εικόνα 10.7