29. Αντιγραφή των Backup σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή USB

>>>