ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

24. Επανεκτύπωση Παραστατικού

25. Ακύρωση Παραστατικού

26. Επανεκτύπωση/Ακύρωση Απόδειξης Είσπραξης