24. Επανεκτύπωση Παραστατικού

>>> Επιλογή Παραστατικού

>>> Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου Παραστατικού

>>> Διαγραφή Παραστατικού

>>> Επανεκτύπωση του Πρωτοτύπου Παραστατικού

>>> Επανεκτύπωση Αντιγράφων του Παραστατικού

>>> Εκτύπωση των αρχείων …a.txt, …b.txt, …e.txt

>>> Πώς να εκτυπώσετε το …a.txt, για να έχετε εμφανίσιμη παρουσίαση

>>> Επανεκτύπωση Κακέκτυπου Παραστατικού