Επανεκτύπωση του Πρωτοτύπου Παραστατικού

Η  επανεκτύπωση ενός πρωτοτύπου διέπεται από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.


Η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται η επανεκτύπωση του πρωτότυπου παραστατικού

Γ.Γ.Π.Σ. 18.08.2005, ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»:

Έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).


Ερώτηση 41η : Στην περίπτωση που αποδέκτης (πελάτης) παραστατικού (στοιχείου) ζητήσει αντίγραφο από τον εκδότη αυτού, λόγω απώλειας του πρωτότυπου παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο) ή άλλης αιτίας και ο εκδότης δεν έχει φυλάξει χάρτινο αντίγραφο ως στέλεχος (επειδή δεν υποχρεούται) ;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης μπορεί:

α) Να εκτυπώσει σε χαρτί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο τύπου «...a.txt» …  μαζί με επισύναψη-εκτύπωση της αντίστοιχης Συμβολοσειράς Σήμανσης από το σχετικό αρχείο τύπου «...b.txt», και να βεβαιώσει τη γνησιότητα αυτών με υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησής του.

β) …, ή εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το λογισμικό έκδοσης παραστατικών να επανεκτυπώσει την πλήρη εικόνα του πρωτότυπου παραστατικού (περιεχόμενο, σειρά και αριθμό του στοιχείου) σε κατάλληλο φορέα χαρτί χωρίς σήμανση.

Ερώτηση 42η : Στην περίπτωση που αποδέκτης (πελάτης) παραστατικού (στοιχείου) ζητήσει αντίγραφο από τον εκδότη αυτού, λόγω απώλειας του πρωτότυπου παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο) ή άλλης αιτίας και ο εκδότης έχει φυλάξει χάρτινο αντίγραφο ως στέλεχος;

Απάντηση: Εάν ο εκδότης φυλάσσει χάρτινα αντίγραφα ως στελέχη, τότε … δύναται να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του χάρτινου στελέχους του απολεσθέντος παραστατικού επικυρωμένου από τον εκδότη.


Αφού βρείτε το παραστατικό που θέλετε, κάνετε διπλό click επάνω του. Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής των παραστατικών, εικόνα 24.7. Για να επανεκτυπώσετε το παραστατικό, χωρίς να προσθέστε σήμανση, κάνετε κλικ στο κουμπί «Επανεκτύπωση», σημείο [1].

Από τη φόρμα που θα ανοίξει, μπορείτε να επανεκτυπώσετε το πρωτότυπο ή το αντίγραφο. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επανεκτύπωση Πρωτοτύπου» , σημείο [2], εικόνα 24.7.


εικόνα 24.7


Θα εμφανιστεί η   εικόνα 24.8. Για την επανεκτύπωση απαιτείται να βεβαιώσετε ότι η επανεκτύπωση ζητήθηκε από τον πελάτη [1], (βλέπε υποσημείωση στη σελ. 90) και μετά να κάνετε κλικ στο κουμπί «Έκδοση Κωδικού Επανεκτύπωσης Πρωτοτύπου», σημείο [2].

Ο Κωδικός θα σας σταλεί στο email στο οποίο σας εστάλησαν οι κωδικοί ενεργοποίησης,   εικόνα 24.8. Για αλλαγή email, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη.


  εικόνα 24.8

Θα αντιγράψετε τον κωδικό από το email και θα τον επικολλήσετε στο σημείο [3], εικόνα 24.9. Μετά θα κάνετε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος Κωδικού και Επανεκτύπωση» [4].


εικόνα 24.9


Στη συνέχεια υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

(α) Όταν το παραστατικό έχει σήμανση από Φορολογικό Μηχανισμό

Θα εκτυπωθεί ένα ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου παραστατικού το οποίο όμως δεν θα περάσει ξανά από Φ.Μ. και συνεπώς δεν θα λάβει σήμανση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απάντηση της ερώτησης 41 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Γ.Γ.Π.Σ.

Επίσης θα εκτυπωθεί και μία δεύτερη σελίδα, με τo περιεχόμενο των αρχείων …a.txt, …b.txt και …e.txt. Αν έχετε ορίσει να υπάρχει υδατογράφημα στα εκτυπωμένα παραστατικά, το υδατογράφημα αυτό θα εμφανιστεί και σ’ αυτή τη σελίδα. Αν ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί για εκτύπωση διπλής όψης, η εκτύπωση θα είναι στην πίσω σελίδα του φύλλου.

(β) Όταν το παραστατικό δεν έχει σήμανση

Θα εκτυπωθεί ένα ακριβές αντίγραφο του παραστατικού που θα αναγράφει ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.