Επανεκτύπωση Αντιγράφων του Παραστατικού

Πέραν των υποχρεωτικών αντιγράφων, μπορούν να εκδίδονται και επιπλέον αντίγραφα τα οποία δεν θεωρούνται φορολογικά έντυπα. Το κείμενο του ενημερωτικού φυλλαδίου της Γ.Γ.Π.Σ., έχει ως εξής:


Ερώτηση 27 - «ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» της Γ.Γ.Π.Σ. 18.08.2005

… Πέρα από τους παραπάνω τρόπους που περιεγράφηκαν προηγουμένως για τα υποχρεωτικώς εκδιδόμενα αντίτυπα, ο εκδότης δύναται να εκδίδει τα «προαιρετικά» αντίτυπα (τα οποία σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία) με τους εξής επιπλέον τρόπους :

1. Εκτύπωση, με απενεργοποιημένο το λογισμικό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς Συμβολοσειρά Σήμανσης.

2. Από εκτύπωση του διαφυλασσόμενου ηλεκτρονικού αρχείου «..a.txt» του περιεχομένου του παραστατικού, επίσης με απενεργοποιημένο το λογισμικό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς σήμανση.


Το πρόγραμμα σας προσφέρει τη δυνατότητα, επανεκτύπωσης ανεπίσημων αντιγράφων. Προς τούτο, στην εικόνα 24.10, κάνετε κλικ στο κουμπί «Επανεκτύπωση Αντιγράφου».


εικόνα 24.10

Αν τυχόν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός, τα αντίγραφα δεν θα λάβουν σήμανση. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα έχετε απλά ανεπίσημα αντίγραφα.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε επίσημα αντίγραφα, λόγω απώλειας των αρχικών αντιγράφων που έφεραν τη σήμανση, θα πρέπει να εκτυπώσετε μαζί και τα αρχεία …a.txt και …b.txt, ή μόνο τα …a.txt και …b.txt.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν στην καρτέλα «Φορολογικός Μηχανισμός» της φόρμας «Προσαρμογή», έχετε ορίσει να εκτυπώνονται περισσότερα από ένα (1) αντίγραφα, όπως φαίνεται στην εικόνα 24.11, τότε, θα εκτυπωθούν τόσα αντίγραφα όσα έχετε ορίσει (στην περίπτωση μας τρία).

Υπενθυμίζεται ότι η φόρμα «Προσαρμογή» ανοίγει από την επιλογή «ΑρχείοΠροσαρμογή».


εικόνα 24.11