Εκτύπωση των αρχείων …a.txt, …b.txt, …e.txt

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου παραστατικού υπάρχει η λύση της εκτύπωσης των αρχείων …a.txt και …b.txt όπως αναφέρεται στην απάντηση της ερώτησης 41 ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ», Γ.Γ.Π.Σ. 18.08.2005.

Επίσης στην περίπτωση εκτύπωσης απλών αντιγράφων μπορείτε να τυπώνετε μόνο το αρχείο …a.txt όπως αναφέρεται στην απάντηση της ερώτησης 27.

Το πρόβλημα είναι στον εντοπισμό των αρχείων. Το πρόγραμμα σας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα του εύκολου εντοπισμού αλλά και της εκτύπωσης των αρχείων. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Εύρεση Αρχείων a.txt, b.txt, e.txt», εικόνα 24.12.


εικόνα 24.12


Αν δεν βρεθεί να υπάρχει στο παραστατικό σήμανση μέσω του φορολογικού μηχανισμού, θα λάβετε μήνυμα όπως στην εικόνα 24.13.


εικόνα 24.13


Αν υπάρχει σήμανση θα λάβετε πίνακα με όλα τα αρχεία …a.txt, …b.txt και …e.txt που εντοπίστηκαν και έχουν σχέση με το εν λόγω παραστατικό, εικόνα 24.14.


εικόνα 24.14: Τα αντίγραφα, στη φόρμα «ΑρχείοΠροσαρμογή» δηλώθηκαν με σειρά: ΑΡΧΕΙΟ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ


Στην εικόνα 24.14, αν θέλετε να ανοίξετε πίνακα με όλα τα αρχεία που αφορούν το συγκεκριμένο παραστατικό, κάνετε κλικ στο σημείο [1]. Για την αναζήτηση των αρχείων που θέλετε, χωρίς να δείτε το περιεχόμενο τους, έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν και τα εξής:

  • Το παραστατικό που έχει τον μικρότερο αριθμό στο τμήμα της ονομασίας που προηγείται των _a.txt, _b .txt και _e.txt, είναι το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και εμφανίζεται πρώτο στον πίνακα όπως βλέπετε στην εικόνα 24.14.
  • Τα υπόλοιπα παραστατικά αφορούν τα αντίγραφα που εκδόθηκαν.

Στην εικόνα 24.14, τα αντίγραφα εμφανίζονται με τη σειρά που δηλώθηκαν κατά την παραμετροποίηση του Φορολογικού Μηχανισμού, η οποία έγινε στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγοντας «ΑρχείοΠροσαρμογή», βλέπε εικόνα 24.11.

Στην προκειμένη περίπτωση, η σειρά είναι:

ΑΡΧΕΙΟ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ

Μπορείτε, αν προτιμάτε, να εκτυπώσετε από εδώ, ένα έγκυρο αντίγραφο του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ παραστατικού, σε περίπτωση απώλειας κτλ. και να μην ακολουθήσετε τη διαδικασία που αναφέρθηκε στην παράγραφο Επανεκτύπωση του Πρωτοτύπου Παραστατικού. Απλά, θα πρέπει να επιλέξετε το πρώτο από τα αντίγραφα, εικόνα 24.14, μετά θα εκτυπώσετε τα …a.txt και …b.txt και θα τα συρράψετε μεταξύ τους.

Αν θέλετε να έχετε ένα απλό ανεπίσημο αντίγραφο του παραστατικού (μη φορολογικό στοιχείο), τότε, εκτυπώνετε οποιοδήποτε …a.txt, από αυτά που περιέχονται στα αντίγραφα.

Αν θέλετε ένα συγκεκριμένο αντίγραφο, π.χ. του 1ου αντιγράφου (με επικεφαλίδα ΑΡΧΕΙΟ), θα κάνετε διπλό κλικ στο αντίστοιχο …a.txt, εικόνα 24.14. Θα εμφανιστεί το αρχείο στο Σημειωματάριο (Notepad), εικόνα 24.15, το οποίο και θα εκτυπώσετε

Για να μπορεί να θεωρηθεί αυτό το αντίγραφο ως επίσημο φορολογικό στοιχείο, θα πρέπει να εκτυπώσετε και το αντίστοιχο _b.txt και να τα συρράψετε.


εικόνα 24.15