Επανεκτύπωση Κακέκτυπου Παραστατικού

Θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «Ακύρωσης» και «Επανέκδοσης» του κακέκτυπου παραστατικού, η οποία αναπτύσσεται στην παράγραφο «Ακύρωση με Παραστατικό και Επανέκδοση του ίδιου Παραστατικού», κεφάλαιο 25.

Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία έχει ως εξής:


«ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» της Γ.Γ.Π.Σ. 18.08.2005

Ερώτηση 33η : Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της φυσικής έκδοσης – εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού

Απάντηση: Σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης της εκτύπωσης παραστατικού (πρόβλημα με μελάνι, «μάσημα» χαρτιού κ.λπ.) πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδεται ακυρωτικό (κατ’ αντιστοιχία του «Ειδικού Ακυρωτικού» που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την on – line ενημέρωση των βιβλίων) και να επανεκδίδεται το παραστατικό. Σημειώνεται δε ότι, τόσο το Ακυρωτικό όσο και το επανεκδομένο παραστατικό θα πρέπει να σημανθούν από την ΕΑΦΔΣΣ με ιδιαίτερη – ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση Συμβολοσειρά Σήμανσης.

Στην περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος κατά τη διαδικασία σήμανσης ενός παραστατικού, δεν γίνει η εκτύπωση αυτού, ενώ όμως έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη σήμανση, τότε θα πρέπει πρώτα να γίνει ο προσδιορισμός στον διασυνδεόμενο Η/Υ των ηλεκτρονικών αρχείων (…_a.txt) και (…_b.txt). Η δημιουργία των αρχείων αυτών στον Η/Υ και η έκδοση του Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου ΔΦΣΣ, από τον φορολογικό εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος στην ΕΑΦΔΣΣ, είναι ασφαλής απόδειξη της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της σήμανσης.

Μετά τον εντοπισμό και την ανάκτηση των αρχείων αυτών, γίνεται η εκτύπωσή τους σε απλές ιδιαίτερες σελίδες για το περιεχόμενο κάθε ενός απ’ αυτά. Οι δύο αυτές σελίδες συρράπτονται και πρέπει να φυλάσσονται για κάθε περίπτωση ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει να επισημαίνεται επ΄ αυτών, με αναγραφή, η ακύρωση της χρήσης του συγκεκριμένου στοιχείου λόγω μη έκδοσης εξ αιτίας τεχνικού προβλήματος.

Κατόπιν θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο

(Ακυρωτικό και επανέκδοση).

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία, (ακύρωση και επανέκδοση), ακολουθείται μόνον για τις περιπτώσεις κακέκτυπων ή μη εκδοθέντων/σημανθέντων παραστατικών.