25. Ακύρωση Παραστατικού

>>>

>>> Απλή Ακύρωση Παραστατικού, που δεν έχει σήμανση από Φ.Μ.

>>> Ακύρωση με την έκδοση Ακυρωτικού Παραστατικού

>>> Ακύρωση με Παραστατικό και Επανέκδοση του ίδιου Παραστατικού