Ακύρωση με την έκδοση Ακυρωτικού Παραστατικού

Η ακύρωση αυτή προβλέπεται να γίνεται μόνο στην περίπτωση που το παραστατικό έχει δεχτεί σήμανση από Φ.Μ. και δεν έχει ακόμη γίνει η χρήση του.

Έστω ότι θέλουμε να ακυρώσουμε το παραστατικό ΤΠ-55, που φαίνεται στην εικόνα 25.7. Όπως βλέπουμε αυτό το παραστατικό έχει σήμανση από Φ.Μ.


εικόνα 25.7


Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο παραστατικό και θα εμφανιστεί η εικόνα 24.8. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση Παραστατικού» [1] και θα εμφανιστεί η εικόνα 25.9. Επιλέγουμε το κουμπί «Ακύρωση με Ακυρωτικό Παραστατικό» [2].

εικόνα 25.8


εικόνα 25.9


Θα ανοίξει εικόνα 25.10. Από το «Είδος Παραστατικού» [3], επιλέγουμε, π.χ. το «ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ», σημείο [4]. Μετά κάνουμε κλικ στο «Ακύρωση Παραστατικού» [5].


εικόνα 25.10


Θα ερωτηθείτε, αν θέλετε να εκτυπώσετε το παραστατικό που ακυρώθηκε. Αν απαντήσετε «Ναι» θα εκτυπωθεί με τη σφραγίδα  «ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ».                                                      

Μετά θα εκτυπωθεί το ακυρωτικό παραστατικό που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το «ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ», εικόνα 25.11.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Αν είσαστε συνδεδεμένοι με το Arbitrans, θα παραμείνει μόνο ο αριθμός του ακυρωμένου παραστατικού, χαρακτηρισμένος ως ΑΚΥΡΟΣ, απλά και μόνο για τον τυχόν έλεγχο που θα κάνετε για συνεχόμενη αρίθμηση. Το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρείται ως ξεχωριστό παραστατικό (βλέπε Ερώτηση 35, «ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» της Γ.Γ.Π.Σ. 18.08.2005).


εικόνα 25.11