Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου Παραστατικού

Αν τα παραστατικά είναι πολλά, μπορείτε να βρείτε το παραστατικό που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης που επισημαίνονται στο πάνω μέρος της φόρμας στην εικόνα 24.2.

Ο ευκολότερος τρόπος αναζήτησης είναι  ο «Κωδικός Ταχείας Αναζήτησης» που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία  του εκτυπωμένου παραστατικού, εικόνα 24.3. Προς τούτο θα χρησιμοποιήσετε το φίλτρο της στήλης «Κωδικός», όπως φαίνεται στην εικόνα 24.4. Θα εμφανιστούν όλοι οι κωδικοί κατά αύξουσα σειρά. Τα παραστατικά αρχίζουν από τα γράμματα ARB και ακολουθούν 7 αριθμοί, π.χ. ARB0000345. Η μόνη εξαίρεση σε αυτή την ονομασία είναι τα ακυρωτικά παραστατικά που αρχίζουν από ARC, π.χ. ARC0000128.


εικόνα 24.3


Για να επιλέξετε ένα παραστατικό με το φίλτρο «Κωδικός», κάνετε κλικ στο σημείο [1], εικόνα 24.4, μετά στο πεδίο «Αναζήτηση» [2], εισάγετε τον «Κωδικό Ταχείας Αναζήτησης» και τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ [3].


εικόνα 24.4


Αν δεν γνωρίζετε τον «Κωδικό Ταχείας Αναζήτησης» του παραστατικού, μπορείτε να αναζητήσετε το παραστατικό, περιορίζοντας το πλήθος των εμφανιζόμενων παραστατικών στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που φαίνονται στην εικόνα 24.5.


εικόνα 24.5


Αναλυτικότερα, έχουμε στη διάθεση μας, τα εξής φίλτρα:

  • Με συγκεκριμένη ημέρα [1]
  • Με το όνομα του πελάτη ή τμήμα του ονόματος [2]
  • Με το είδος του παραστατικού, π.χ. ΤΠΥ, ή μέρος του είδους π.χ. Τ [3] και με τη σειρά [4]
  • Με συγκεκριμένο αριθμό παραστατικού, ή τμήμα του αριθμού [5]
  • Με τη συνολική αξία που αναγράφεται στο παραστατικό, αν φυσικά τη γνωρίζετε (τελικό πληρωτέο ποσό μαζί με το ΦΠΑ) [6]
  • Με τον τρόπο πληρωμής [7]
  • Να εμφανίσετε μόνο τα εξοφλημένα, ή μόνο τα ανεξόφλητα παραστατικά [8]
  • Να επιλέξετε μόνο τα ακυρωμένα ή τα μη ακυρωμένα παραστατικά [9].