05. Αν τηρείτε τα βιβλία σας με το Arbitrans …

>>> Σύνδεση με το βιβλίο των Εσόδων

>>> Αυτόματη Εισαγωγή των παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων

>>> Αποσύνδεση της Οντότητας από το Arbitrans